Radio - News

Κίνητρο για διαφημιστικές επενδύσεις προτείνουν οι ιδιοκτήτες των ραδιοσταθμών

17 Μαΐου 2019

Πρωτοβουλία της ΕΙΙΡΑ για την βελτίωση της κατάστασης στη ραδιοφωνική αγορά, μαζί με παράπονα για την στάση της κυβέρνησης απέναντί της.

Σε επιστολή της προς τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Παππά και τον Λευτέρη Κρέτσο, η Ένωση Ιδιοκτητών αναφέρει μεταξύ άλλων πως μέτρα όπως η μείωση του ειδικού φόρου τηλεόρασης, η θέσπιση νέου πόρου υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ και οι «χαριστικές ρυθμίσεις» εν όψει εκλογών σε εργατικά σωματεία, σε συνδυασμό με το «αρρύθμιστο περιβάλλον» στη ραδιοφωνική αγορά, επιβαρύνουν τον ήδη σοβαρά κλονισμένο από την οικονομική κρίση, κλάδο της ραδιοφωνίας.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων, η ΕΙΙΡΑ ζητά άμεσα νέα συνάντηση με τους αρμοδίους υπουργούς και προτείνει την θέσπιση «ειδικής διάταξης νόμου για την παροχή φορολογικού κινήτρου» που θα αναφέρει τα εξής:

1. Οι δαπάνες διαφήμισης και ανάληψης χορηγίας σε νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των διαφημιζόμενων επιχειρήσεων κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους προσαυξημένες ως εξής: (α) Η υπερβάλλουσα δαπάνη για τα έτη 2019 έως 2020 έναντι αυτής του έτους 2018 (έτους βάσης) εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% (β) Η υπερβάλλουσα δαπάνη για τα έτη 2021 έως 2023 έναντι αυτής του έτους 2018 (έτους βάσης) εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένη κατά ποσοστό 75%. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού, μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του ν. 4172/2013. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζεται το έτος βάσης, το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη, για την εφαρμογή του παρόντος μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης στο παραπάνω εδάφιο πενταετίας. Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζεται και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.

2. Για τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις οι οποίες κατά το έτος επιδότησης κατατάσσονται στις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται για ποσά υπερβάλλουσας διαφημιστικής δαπάνης με ανώτατο ύψος το 15% της διαφημιστικής δαπάνης του έτους 2018 (έτος βάσης).

3. Από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 εξαιρούνται:
α) Διαφημιζόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά το έτος επιδότησης είναι συνδεδεμένες (βάσει του ορισμού των διατάξεων του Ν.4172/2013, άρθρο 2) με μία ή περισσότερες ραδιοφωνικές επιχειρήσεις. Η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά και μόνο στη διαφημιστική δαπάνη των διαφημιζομένων επιχειρήσεων που έγινε μέσω των Ρ/Σ των συνδεδεμένων ραδιοφωνικών επιχειρήσεων είτε άμεσα ή μέσω διαφημιστικών επιχειρήσεων.
β) Διαφημιζόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία των μέσων ενημέρωσης.
γ) Επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ διαφημιζόμενων και μέσων ενημέρωσης για την αγορά και πώληση ραδιοφωνικής διαφήμισης.

4. Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται επί πλέον πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που δεν καταλογίσθηκε.

Αναλυτικά η επιστολή της ΕΙΙΡΑ προς την κυβέρνηση:

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη κυβερνητικές πρωτοβουλίες, που επηρεάζουν αρνητικά τον κλάδο της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων με επίσης αρνητικό αποτέλεσμα για τη βιωσιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση και προσπάθεια συνεννόησης με το σύνολο των εταίρων, η Ένωση των Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφώνων Αττικής (ΕΙΙΡΑ) επαναλαμβάνει το αίτημα συνάντησης και συνεννόησης, στη βάση ρεαλιστικών προτάσεων, με σχέδιο που αντιμετωπίζει συνολικά και όχι επιλεκτικά τα ζητήματα, τις συνέπειες του οικονομικού μαρασμού των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων στους εργαζόμενους, την αγορά εμπορίας και κατανάλωσης αγαθών, τη συνολική διαφημιστική αγορά.

Ο κλάδος της ραδιοφωνίας έχει κλονιστεί σοβαρά, συνεπεία της βαθιάς κρίσης της ελληνικής οικονομίας, καταγράφοντας μεγάλη πτώση στον κύκλο εργασιών. Η δυσμενής κατάσταση, που ασφαλώς έχει επηρεάσει όλα τα μέσα ενημέρωσης, στο ραδιόφωνο είναι περισσότερο επιβαρυμένη για τους εξής λόγους:

- Μείωση του ειδικού φόρου τηλεόρασης: Η μείωση του ειδικού φόρου τηλεόρασης (από 20% σε 5%), που αρχικά θεσπίστηκε ως αντιστάθμισμα στο οικονομικό αντάλλαγμα που κλήθηκαν να καταβάλουν οι φορείς αδειοδοτημένων σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας είχε ως αποτέλεσμα της συρρίκνωση της διαφημιστικής δαπάνης στο ραδιόφωνο. Ηδη τώρα προωθείται η επέκταση της εν λόγω ρύθμισης σε όλους, τους μη αδειοδοτημένους, σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας, με συνακόλουθες περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών όλης της Επικράτειας.

- Θέσπιση νέου πόρου υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ: Η θέσπιση νέου πόρου υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, προκειμένου να διασωθεί ο φορέας επικουρικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (χωρίς κανένα όμως κατατεθειμένο σχέδιο βιωσιμότητάς του) με τη μορφή ποσοστού (2%) επί των ακαθάριστων εσόδων των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, πέραν του ότι συνιστά ανεπίτρεπτη υπέρ τρίτων επιβάρυνση, δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας, καθώς τα ραδιόφωνα ανά την Ελλάδα είναι μικρές (και στην πλειοψηφία ζημιογόνες) επιχειρήσεις.

- Αρρύθμιστο περιβάλλον: Τα τελευταία χρόνια η ιδιωτική ραδιοφωνία αναπτύσσεται σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, λόγω της αδυναμίας και της προφανούς απροθυμίας της Πολιτείας να υλοποιήσει το κανονιστικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση χαρτών συχνοτήτων, κέντρων εκπομπής και την αδειοδότηση. Πρωτοβουλίες της σημερινής Κυβέρνησης να επιταχύνει τη μετάβαση στην ψηφιακή ραδιοφωνική εκπομπή κατέληξαν στο κενό, αφού έγιναν χωρίς να προηγηθεί διάλογος με τους θεσμικούς φορείς, χωρίς να αξιολογηθούν παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με μόνη προοπτική να ψηφιστεί ένας νόμος (όπως και έγινε – βλ. ν. 4512/2018) και αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο αναλογικό ραδιόφωνο.

- Προεκλογικό πεδίο χαριστικών «ρυθμίσεων»: Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί η πρόσφατη παρέμβαση της Υπουργού κ. Αχτσιόγλου, με τη μορφή εγγράφου του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ, για δήθεν παραβάσεις σχετιζόμενες με μη νόμιμη εφαρμογή της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) που έχει υπογραφεί με την Ενωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ), προκειμένου να εξυπηρετηθούν μαξιμαλιστικές προτάσεις σωματείων. Με το έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ κ. Παναγιώτη Κορφιάτη και με τίτλο «Οδηγίες σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων και τη διαπίστωση παραβάσεων για την εφαρμογή της ΣΣΕ σε ραδιοφωνικούς σταθμούς» επιχειρήθηκε πρωτοφανής και αυθαίρετη ερμηνεία της ισχύουσας ΣΣΕ, και επιπροσθέτως ανατροπή των συμφωνηθέντων μεταξύ των εταίρων, προσδιορίζοντας ελάχιστο αριθμό εργαζομένων ηχοληπτών ανά κατηγορία σταθμού, σε αντίθεση με τα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεκτά με αποφάσεις του ΟΜΕΔ. Με αφετηρία αυτή την αυθαίρετη ερμηνεία της ΣΣΕ, οι ραδιοφωνικές επιχειρήσεις έχουν γίνει αποδέκτες υποκινούμενων καταγγελιών στο ΣΕΠΕ, οι οποίες, παρότι δεν έχουν κανένα απολύτως νόμιμο έρεισμα, δημιουργούν στην κοινή γνώμη την πεπλανημένη εντύπωση ότι οι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών σταθμών παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία. Τα ανωτέρω τέθηκαν εγκαίρως υπ’ όψιν της αρμόδιας Υπουργού με σχετική αναλυτική επιστολή μας, χωρίς κανένα αποτέλεσμα ή ανταπόκριση από την πλευρά της.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ένωσή μας ποτέ δεν επεδίωξε να προωθήσει συμφέροντα των μελών της, με τρόπο που είτε να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός είτε να πλήττονται άλλοι κλάδοι της Οικονομίας.

Για όλα τα ανωτέρω ζητήματα, η ΕΙΙΡΑ έχει καταθέσει προτάσεις που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων και, άρα, των θέσεων εργασίας, που ενισχύουν τη δικαιοσύνη στην κατανομή τόσο των αμοιβών όσο και των εργοδοτικών εισφορών. Πάγια θέση της ήταν και είναι η πλήρης εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς με όρους που διασφαλίζουν τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό και την παροχή ποιοτικών ραδιοφωνικών υπηρεσιών, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωσή μας επεξεργάστηκε και έθεσε υπ’ όψιν σας συγκεκριμένη πρόταση νομοθετικής ρύθμισης, συνοδευόμενη από αναλυτική αιτιολογική έκθεση, για την παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες διαφήμισης και ανάληψης χορηγίας στο ραδιόφωνο. H προτεινόμενη ρύθμιση, χωρίς να επιφέρει επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, θα είχε θετικές συνέπειες όχι μόνο για τον κλάδο της ραδιοφωνίας, αλλά γενικότερα για την Ελληνική οικονομία, όπως:

- Διάσωση πολλών μικρών επιχειρήσεων και συνακόλουθη διασφάλιση (ακόμα και αύξηση) των θέσεων εργασίας.

- Αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, με συνακόλουθη αύξηση της κατανάλωσης και ευεργετική επίδραση στους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες της Χώρας.

- Δημοσιονομικά οφέλη (αύξηση ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών εσόδων, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών).

Με λύπη μας διαπιστώσαμε για άλλη μία φορά ότι η Κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την προώθηση συνολικών λύσεων, με σχέδιο και τεκμηριωμένες προτάσεις, που να συνδέονται με την εύρυθμη λειτουργίας της αγοράς, την τόνωση της οικονομίας και την παροχή κινήτρων για επενδύσεις, αλλά για παρεμβάσεις συντεχνιακού χαρακτήρα. Εξαίρεση αναμφίβολα αποτελεί η πρόσφατη πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Βασίλη Μαγκλάρα, με αντικείμενο την αντιμετώπιση μέρους ζητημάτων του κλάδου, αυτών που σχετίζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά ραδιοφωνικής εκπομπής.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, επαναφέρουμε εκ νέου τις προτάσεις μας και το αίτημά μας για άμεση συνάντηση, ώστε μέσα από ουσιαστικό και όχι προσχηματικό διάλογο, να αναληφθούν πρωτοβουλίες με στόχο την ομαλή λειτουργία του κλάδου της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και εν γένει της αγοράς, με όρους νομιμότητας, διαφάνειας και σταθερότητας.

Με εκτίμηση,
Για την ΕΙΙΡΑ

Παναγιώτης Κωστάκης
Πρόεδρος ΔΣ 

Στην ίδια κατηγορία